पद राग मारवाडी नं॰ १४७

बचन वाला लागे ये, मैं ही जानूँ।
मैं ही जानूँ और को कांई बखानूँ॥टेर॥

जग मिथ्या सपने की माया।
मूरख इसमें भरम भुलाया।
मैं नहीं जानू उसी को मानू॥१॥

रजु सर्प ज्यूं भरम भूलाना।
नर नारी यू नरक झुलाना।
मैं साची बात बखानूँ॥२॥

बचन चोर को होवे न तिरणो।
लख चौरासी में भटकत फिरणो।
यू गावे वो संत सुजानू॥३॥

श्री सतगुरु सायब देवपुरी सा।
पारब्रह्म पुरुषोत्तम ईशा।
स्वामी दीप कहे सत मानू॥४॥
PADa RĀGa MĀRAVĀḌĪ no 147

BACANa VĀLĀ LĀGE YE, MAIn HĪ JĀNŪn|
MAIn HĪ JĀNŪn AURa KO KĀṂĪ BAKHĀNŪn |ṬERa|

JAGa MITHYĀ SAPANE KĪ MĀYĀ|
MŪRAKHa ISAMEn BHARAMa BHULĀYĀ|
MAIn NAHĪn JĀNŪ USĪ KO MĀNŪ |1|

RAJU SARPa JYŪn BHARAMa BHŪLĀNĀ|
NARa NĀRĪ YŪ NARAKa JHULĀNĀ|
MAIn SĀCĪ BĀTa BAKHĀNŪn |2|

BACANa CORa KO HOVE Na TIRAṆO|
LAKHa CAURĀSĪ MEn BHAṬAKATa PHIRAṆO|
YŪ GĀVE VO SANTa SUJĀNŪ |3|

ŚRĪ SATAGURU SĀYABa DEVAPURĪ SĀ|
PĀRABRAHMa PURUṢOTTAMa ĪŚĀ|
SVĀMĪ DĪPa KAHE SATa MĀNŪ |4|