राग केदार ताल दीपचन्दी नं॰ १४१
हो गुरु देव सामर्थ, दीन बन्धु कृपा करणा सा।
दीन दयाल दया के सिन्धु, महिमा वेदों में वरणा सा॥टेर॥
भव सागर में डूबत ही, मैं लीनो सरणों सा।
मैं हू आप अनाथ दुख्यारी भव पारा करणा सा॥१॥
गर्भवास में बहु दु:ख पायो उलटा टरणा सा।
लोही राघ की नदिया बेवे, अथंग झरणा सा॥२॥
लख चौरासी फिरे भटकतो, कीनो सो भरणा सा।
अवसर चूकिया फेर दु:ख पाऊ, नहीं होवेला तिरणा सा॥३॥
इण दु:ख बहुत घणो घबराऊँ, मने आवे रोवणा सा।
श्री दीप कहे चरणा रो चाकर, सब दु:ख हरणा सा॥४॥
 

RĀGa KEDĀRa TĀLa DĪPACANDĪ no 141

HO GURU DEVa SĀMARTHA, DĪNa BANDHU KṚPĀ KARAṆĀ SĀ|
DĪNa DAYĀLa DAYĀ KE SINDHU, MAHIMĀ VEDOn MEn VARAṆĀ SĀ |ṬERa|

BHAVa SĀGARa MEn ḌŪBATa HĪ, MAIn LĪNO SARAṆOn SĀ|
MAIn HŪ ĀPa ANĀTHa DUKHYĀRĪ BHAVa PĀRĀ KARAṆĀ SĀ |1|

GARBHAVĀSa MEn BAHU DU:KHa PĀYO ULAṬĀ ṬARAṆĀ SĀ|
LOHĪ RĀGHa KĪ NADIYĀ BEVE, ATHAṄGa JHARAṆĀ SĀ |2|

LAKHa CAURĀSĪ PHIRE BHAṬAKATO, KĪNO SO BHARAṆĀ SĀ|
AVASARa CŪKIYĀ PHERa DU:KHa PĀŪ, NAHĪn HOVELĀ TIRAṆĀ SĀ |3|

IṆa DU:KHa BAHUTa GHAṆO GHABARĀŪn, MANE ĀVE ROVAṆĀ SĀ|
ŚRĪ DĪPa KAHE CARAṆĀ RO CĀKARA, SABa DU:KHa HARAṆĀ SĀ |4|