पद राग काफी नं॰ १४५

आज तो सहेल्या हाली, ज्ञान घन बरसे।
पीवे कोई हंस प्यारा, काग सब तरसे॥टेर॥

उमंग उमंग आवे वृज की बदरियां,
छोल उडे है जैसे क्षीर सुमुन्दर से॥१॥

लोर आयो गगन छायो,
आभो लूमा झरसे॥२॥

श्री पति सत गुरु देवपुरी स्वामी,
दीप चरण गंग न्हाय कर हरसे॥३॥
PADa RĀGa KĀPHĪ no 145

ĀJa TO SAHELYĀ HĀLĪ, JÑĀNa GHANa BARASE|
PĪVE KOĪ HANSa PYĀRĀ, KĀGa SABa TARASE |ṬERa| 

UMAṄGa UMAṄGa ĀVE VṚJa KĪ BADARIYĀn,
CHOLa UḌE HAI JAISE KṢĪRa SUMUNDARa SE |1|

LORa ĀYO GAGANa CHĀYO,
ĀBHO LŪMĀ JHARASE |2|

ŚRĪ PATI SATa GURU DEVAPURĪ SVĀMĪ,
DĪPa CARAṆa GAṄGa NHĀYa KARa HARASE |3|