पद राग बधावा नं॰ १४४

धन्य धन्य आज मोरा, सत गुरु आया।
ओ जी मैं तो चरण परस सुख पाया हे लोय॥टेर॥

सदर महल में सेज संवारी।
ओजी मैं तो प्रसत्र होय, पीव पाया हे लोय॥१॥

दिल रा दलीचा, रामा तन रा गलीचा।
ओजी मैं तो प्रेम रा, पाव ढोलाया हे लोय॥२॥

तन मन धन, निछरावल करसा।
ओजी मैं तो अरस परस लिव लाया हे लोय॥३॥

मन वच कर्म काया कर भीना।
ओजी मैं तो सैन में, आनन्द पाया हे लोय॥४॥

श्री सत गुरु साहब देवपुरी सा।
स्वामी दीप वधावा गाया हे लोय॥५॥
 
PADa RĀGa BADHĀVĀ no 144

DHANYa DHANYa ĀJa MORĀ, SATa GURU ĀYĀ|
O JĪ MAIn TO CARAṆa PARASa SUKHa PĀYĀ HE LOYa |ṬERa|

SADARa MAHALa MEn SEJa SAṂVĀRĪ|
OJĪ MAIn TO PRASATRa HOYA, PĪVa PĀYĀ HE LOYa |1|

DILa RĀ DALĪCĀ, RĀMĀ TANa RĀ GALĪCĀ|
OJĪ MAIn TO PREMa RĀ, PĀVa ḌHOLĀYĀ HE LOYa |2|

TANa MANa DHANA, NICHARĀVALa KARASĀ|
OJĪ MAIn TO ARASa PARASa LIVa LĀYĀ HE LOYa |3|

MANa VACa KARMa KĀYĀ KARa BHĪNĀ|
OJĪ MAIn TO SAINa MEn, ĀNANDa PĀYĀ HE LOYa |4|

ŚRĪ SATa GURU SĀHABa DEVAPURĪ SĀ|
SVĀMĪ DĪPa VADHĀVĀ GĀYĀ HE LOYa |5|